ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ต้องการรับข่าวสาร

dot
dot
บทความวิชาการ
dot
dot
กิจบดี นิวส์
dot
dot
เอกสารประกอบการเรียน
dot
dot
เว็บลิงค์
dot
bulletม.รามคำแหง
bulletคณะนิติศาสตร์ ม.รามฯ
bulletสภาทนายความ
bulletสำนักอบรมฯ เนติ
bulletเนติบัณฑิตยสภา
dot
คู่มือนักศึกษารามคำแหง
dot
bulletคำแนะนำในการสอบไล่
bulletคู่มือการลงทะเบียนส่วนภูมิภาค
bulletปฏิทินการศึกษา ม.ราม
bulletกำหนดช่วงรหัส/วันลงทะเบียนเรียน
bulletการลงทะเบียนเรียน
bulletแนวสังเขปรายกระบวนวิชา
dot
คำบรรยาย ส่วนกลาง/ภูมิภาค
dot
bulletVDO คำบรรยาย
dot
สำหรับนักศึกษา ป.ตรี
dot
bulletตารางเรียน มร.30
bulletตารางสอบไล่รายบุคคล
dot
สำหรับนักศึกษา ป.โท
dot
dot
ผู้สนับสนุน
dot
bulletร้านจำหน่ายหนังสือกฎหมาย
bulletประเทศไทยวันนี้


หนังสือกฎหมาย


ตารางเรียน นิติศาสตร์ ป.โท รามคำแหง article

 


ตารางบรรยายระดับบัณฑิตศึกษา
คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาค  2 ปีการศึกษา 2554
วันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554   ถึงวันที่ 31 เดือน มีนาคม 2555
                                                                     

รหัส
วิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
วัน-เวลาบรรยาย
ห้องบรรยาย
ผู้บรรยาย
LA 610
ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายธุรกิจ
3
ศุกร์
(17.30      - 20.30 น.)
นต.2304
 
รศ.ดร.กัลยา ตัณศิริ
อ.ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ 
LA 611
บัณฑิตสัมมนาในกฎหมายธุรกิจ
3
พฤหัสบดี
(17.30 – 20.30 น.)
เสาร์
(13.00 – 16.00 น.)
นต.2304
 
รศ.ดร.กัลยา ตัณศิริ
อ.ดร.ชาญวิทย์ สุวรรณะบุณย์
LA 612
 
 
 
กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
3
เสาร์
(9.00 – 12.00 น.)
นต.2301
 
อ.วสันต์ เทียนหอม
อ.ดร.สมจิตต์ เซอร์ซันซี
อ.สุภา ธรรมธิติวัฒน์
อ.ชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี
LA 613
 
กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการลงทุน
3
พุธ
(17.30 – 20.30 น.)
นต.2301
ศ.ดร.วิฑูรย์   สิมะโชคดี
อ.โกศล ฉันธิกุล
LA 614
กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง
3
จันทร์
(17.30 – 20.30 น.)
นต.2301
รศ.อรวรรณ พจนานุรัตน์
อ.รัตนา เพชรวิจิตร
อ.รติชัย รถทอง
LA 615
 
กฎหมายแรงงานชั้นสูง
3
อังคาร
(17.30 – 20.30 น.)
นต.2302
ศ.ปัญญา สุทธิบดี
ศ.ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ์
 
LA 618
กฎหมายเกี่ยวกับการค้าและการบัญชี
3
พฤหัสบดี
(17.30 – 20.30 น.)
นต.2306
อ.ศิริพงษ์ ศุภกิจจานุสรณ์
และคณะ
LA 619
กฎหมายพาณิชย์นาวี
3
พุธ
(17.30 – 20.30 น.)
นต.2304
รศ.ดร.มัลลิกา พินิจจันทร์
อ.ดร.จุฬา สุขมานพ
อ.กวีพล สว่างแผ้ว
LA 621
 
กฎหมายเศรษฐกิจ
3
พุธ
(17.30 – 20.30 น.)
นต.2302
รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ
อ.ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศพันธ์
รหัส
วิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
วัน-เวลาบรรยาย
ห้องบรรยาย
ผู้บรรยาย
LA 623
 
สัมมนากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
3
อาทิตย์
(09.00 – 12.00 น.)
นต.2306
รศ.จรัล เล็งวิทยา
อ.สราวุธ เบญจกุล
LA 625
 
อาชญกรรมและกระบวนวิธีทางกฎหมาย
3
พฤหัสบดี
(17.30 - 20.30 น.)
นต.2305
ศ.วีระพงษ์ บุญโญภาส
อ.นัทธี จิตต์สว่าง
LA 626
 
กฎหมายพานิชย์เปรียบเทียบ
3
อังคาร
(17.30 - 20.30 น.)
นต.2310
รศ.ดร.กัลยา ตัณศิริ
ผศ.พิมพ์ใจ รื่นเริง
อ.ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์
อ.วรวุฒิ ทวาทศิน
LA 634
บัณฑิตสัมมนาในกฎหมายมหาชน
3
พฤหัสบดี
(17.30 – 20.30 น.)
นต.2302
 
รศ.ดร.ภูริชญา วัฒนรุ่ง
ศ.ดร.วารี นาสกุล
อ.ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ
LA 636
 
กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
3
ศุกร์
(17.30 - 20.30 น.)
เสาร์
(13.00 – 16.00 น.)
นต.2302
 
รศ.ดร.กิจบดี ก้องเบญจภุช
รศ.พัฒนะ   เรือนใจดี
อ.ดร.กฤษณ์ วสีนนท์
LA 640
 
 
กฎหมายปกครองฝรั่งเศส
3
พุธ
(17.30 – 20.30 น.)
นต.2404
รศ.ดร.ภูริชญา วัฒนรุ่ง
รศ.ดร.ณฐ   สันตสว่าง
อ.ดร.ฤทัย หงส์สิริ
LA 645
 
กฎหมายเกี่ยวกับศาสตร์การบริหารของรัฐ
3
อังคาร
(17.30 – 20.30 น.)
นต.2405
รศ.รังสรรค์ แสงสุข
รศ.ประเสริฐ ตัณศิริ
LA 646
สังคมวิทยาทางกฎหมาย     
 
3
จันทร์
(17.30-20.30 น.)
นต.2405
รศ.รังสรรค์   แสงสุข
รศ.ประเสริฐ ตัณศิริ
LA 648
กฎหมายวิธีพิจารณาคดี
ปกครองชั้นสูง
3
เสาร์
(09.00 – 12.00 น.)
นต.2401
อ.เกษม คมสัตย์ธรรม
อ.ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
อ.ดร.บุญอนันต์ วรรณพาณิชย์
LA 649
บัณฑิตสัมมนาในกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา
3
อังคาร
(17.30 – 20.30 น.)
นต.2401
รศ.สุขสมัย สุทธิบดี
รศ.นิมิตร ชิณเครือ
รศ.ประเทือง ธนิยผล
LA 652
บัณฑิตสัมมนาในกฎหมายระหว่างประเทศ
3
จันทร์
(13.00 – 16.00 น.)
นต.2305
รศ.จตุพร วงศ์ทองสรรค์
รศ.ดร.มัลลิกา พินิจันทร์
รศ.ดร.สมชัย ศิริสมบูรณ์เวช

 

รหัส
วิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
วัน-เวลาบรรยาย
ห้องบรรยาย
ผู้บรรยาย
LA 654
 
กฎหมายทะเล
3
อังคาร
(17.30 – 20.30 น.)
นต.2306
 
รศ.จตุพร วงศ์ทองสรรค์
รศ.ดร.มัลลิกา พินิจจันทร์
รศ.ดร.สมชัย ศิริสมบูรณ์เวช
LA 658
กฎหมายระหว่างประเทศคดีอาญา
3
พุธ
(17.30 – 20.30 น.)
นต.2306
รศ.ประกอบ ประพันธ์เนติวุฒิ
รศ.ดร.มัลลิกา พินิจจันทร์
อ.อรรถพล ใหญ่สว่าง
LA 661
 
 
สิทธิมนุษยชน
3
เสาร์
(17.30 – 20.30 น.)
นต.2302
รศ.จรัญ โฆษณานันท์
อ.กุลพล พลวัน
อ.อำนาจ เนตยสุภา
LA 664
 
กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งทางบกและทางอากาศ
3
ศุกร์
(17.30 – 20.30 น.)
นต.2306
อ.วันชัย ศารทูลทัต
อ.ดร.จุฬา สุขมานพ
LA 665
 
กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ
3
เสาร์
(09.00 – 12.00 น.)
นต.2305
อ.ศิริพงษ์ ศุภกิจจานุสรณ์
อ.ดร.พนิต ธีรภาพวงศ์
LA 667
 
 
กฎหมายอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ
3
เสาร์
(13.00 – 16.00 น.)
นต.2305
อ.วิชัย อริยะนันทกะ
อ.วรวุฒิ ทวาทศิน
อ.บวรศักดิ์ ทวิพัฒน์
อ.วุฒิพงษ์ เวชยานนท์
LA 672
บัณฑิตสัมมนาในกฎหมาย
เพื่อการพัฒนา
3
พุธ
(17.30 – 20.30 น.)
นต.2305
รศ.สุขสมัย สุทธิบดี
รศ.จรัล   เล็งวิทยา
รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ
LA 673
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
 
3
จันทร์
(17.30 – 20.30 น.)
นต.2302
 
อ.ดร.ประพจน์   คล้ายสุบรรณ
อ.ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์
อ.ดร.รัชดาพร นิ่มพงศ์ศักดิ์
LA 678
กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตรและสถาบันการเกษตร
3
เสาร์
(13.00 – 16.00 น.)
นต.2406
ศ.พิเศษ อาบ นคะจัด
ผศ.อิทธิพล   ศรีเสาวลักษณ์
LA 680
 
กฎหมายและเศรษฐศาสตร์
3
อาทิตย์
(13.00 – 16.00 น.)
นต.2406
รศ.ดร.กิจบดี ก้องเบญจภุช
LA 685
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพย์ติด
3
พุธ
(17.30 – 20.30 น.)
นต.2310
รศ.สุธินี   รัตนวราห
พล.ต.ต.อมเรศฤทธิ์ วัฒนวิบูลย์
อ.อรรณพ   ลิขิตจิตถะ
รหัส
วิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
วัน-เวลาบรรยาย
ห้องบรรยาย
ผู้บรรยาย
LA 688
 
สัมมนาปัญหากฎหมายร่วมสมัย (สอนและสอบเป็นภาษาอังกฤษ)
3
ศุกร์
(17.30 – 20.30 น.)
นต.2404
อ.Frederic Ceely
 
LA 691
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง
3
ศุกร์
(17.30-20.30 น.)
นต.2301
อ.ไพฑูรย์ เนติโพธิ์
อ.ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
อ.มล.ศุภกิตติ์ จรูญโรจน์
LA 693
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งชั้นสูง
3
พุธ
(17.30-20.30 น.)
เสาร์
(09.00 – 12.00 น.)
นต.2401
รศ.จรัล   เล็งวิทยา
อ.ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล       อ.ดร.วรรณชัย บุญบำรุง
อ.อรรถพล   ใหญ่สว่าง
LA 695
อาชญาวิทยาและฑัณฑวิทยา
ชั้นสูง
3
จันทร์
(17.30 – 20.30 น.)
นต.2405
รศ.จตุพร   วงศ์ทองสรรค์
รศ.มรกต    ศรีจรุณรัตน์
รศ.ประเทือง   ธนิยผล
LA 696
กฎหมายอาญาชั้นสูง
3
อังคาร
(17.30 – 20.30 น.)
นต.2301
รศ.กำธร   กำประเสริฐ
รศ.จรัล     เล็งวิทยา
รศ.สุธินี    รัตนวราห
LA 697
สัมมนาปัญหากฎหมายอาญา
ชั้นสูง
3
จันทร์
(17.30 – 20.30 น.)
นต.2304
รศ.กำธร   กำประเสริฐ
รศ.จรัล     เล็งวิทยา
LA 698
 
กฎหมายสัญญาและละเมิดชั้นสูง
3
พฤหัสบดี
(17.30 – 20.30 น.)
นต.2310
 
รศ.ดร.สุมาลี   วงษ์วิทิต
อ.ดร.ไพจิตร    สวัสดิสาร
LA 797
การศึกษาอิสระ
6
จันทร์
(17.30 – 20.30 น.)
 
 
อังคาร
(17.30 – 20.30 น.)
 
 
พุธ
(17.30 – 20.30 น.)
นต.2306
 
 
 
นต.2405
 
 
 
นต.2406
รศ.ประเสริฐ ตัณศิริ
รศ.อรวรรณ พจนานุรัตน์
รศ.ประเทือง ธนิยผล
รศ.สมชัย ศิริสมบูรณ์เวช
รศ.ดร.ณฐ สันตสว่าง
รศ.สุธินี     รันตวราห
รศ.จรัล    เล็งวิทยา
รศ.ดร.มัลลิกา พินิจจันทร์
รศ.ดร.สุมาลี วงษ์วิทิต
รศ.ดร.กัลยา ตัณศิริ
รศ.พัฒนะ เรือนใจดี
ผศ.สุนทร เฉลิมสันต์

 

รหัส
วิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
วัน-เวลาบรรยาย
ห้องบรรยาย
ผู้บรรยาย
LW 604
หลักการบัญชีภาษีอากร
 
3
จันทร์
(17.30 – 20.30 น.)
นต.2404
อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์ และคณะ
 
LW 608
 
 
กฎหมายภาษีธุรกิจระหว่างประเทศ
3
อาทิตย์
(09.00 – 12.00 น.)
 
อ.ดร.พนิต   ธีรภาพวงศ์
อ.ศิริพงษ์     ศุภกิจจานุสรณ์
LW 610
 
ทฤษฏีกฎหมายภาษีเปรียบเทียบ
3
อาทิตย์
(13.00 – 16.00 น.)
นต.2401
อ.ดร.พนิต ธีรภาพวงศ์
อ.ชินภัทร   วิสุทธิแพทย์
LW 611
กฎหมายภาษีท้องถิ่น
3
เสาร์
(09.00 – 12.00 น.)
นต.2401
อ.ประภาศ คงเอียด
อ.ประเสริฐ โหล่วประดิษฐ์
อ.อวิรุธ    ชาญชัยกิตติกร
อ.จินดาวรรณ แสงกาญนวานิช
LW 612
สัมมนาทฤษฎีทางการคลังและภาษีอากร
3
เสาร์
(13.00 – 16.00 น.)
 
อ.สรายุทธ วุฒิยาภรณ์
อ.ประภาศ คงเอียด
อ.ดร.วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ
LW 620
บัณฑิตสัมมนากฎหมายภาษีอากร
3
ศุกร์
(17.30 – 20.30 น.)
นต.2404
อ.ดร.พนิต ธีรภาพวงศ์
อ.ศิริพงษ์ ศุภกิจจานุสรณ์
LW 622
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 2
3
อาทิตย์
(13.00 – 16.00 น.)
 
อ.พงษ์เดช วาณิชกิตติกุล
อ.สราวุธ เบญจกุล
อ.วุฒิพงษ์ เวชยานนท์
อ.นันทน อินทนนท์
LW 625
 
 
อนุญาโตตุลาการ
3
เสาร์
(09.00 – 12.00 น.)
 
อ.วิชัย อริยะนันทกะ
อ.วุฒิพงษ์ เวชยานนท์
อ.ปรัชญา อยู่ประเสริฐ
LW 640
บัณฑิตสัมมนาในกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา
3
อังคาร
(17.30 – 20.30 น.)
 
รศ.ดร.สุมาลี วงษ์วิทิต
อ.ดร.กฤชผกา บุญเฟื่อง
LW 643
 
 
กฎหมายว่าด้วยระบบการควบคุมมิให้กฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญ
3
 
 
ศุกร์
(17.30 – 20.30 น.)
 
รศ.พัฒนะ เรือนใจดี

 ป.โท นิติศาสตร์ รามคำแหง
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

รศ.ดร.กิจบดี ก้องเบญจภุช
รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพมหานคร

ผู้ดูแลระบบ :: จักริน อึ่งทอง (webmasterkijbodidotcom@gmail.com)